e-report
 
e-report është krijuar që qytetarët në çdo kohë të mund t'i paraqesin sjelljet e pandërgjegjshme të personave fizik dhe juridik të cilët me veprimet e tyre ndotin ambientin jetësor. Inspektorët ekologjik komunal do të reagojnë për secilin rast të paraqitur nga qytetarët të cilët duhet të plotësojnë formularin dhe të ngarkojnë fotografi nga vendi i ngjarjes më tepër
e-report Тетово е создадена со цел граѓаните во секое време да имаат можност да ги пријават несовесните однесувања на физички и правни лица кои со своите постапки ја загадуваат животната средина. Општинските еколошки инспектори ќе реагираат за секој случај пријавен од страна на граѓаните, кои мора да пополнат образец и да испратат фотографии од местото на настанот. повеќе
e-report is created for the citizens, who in any time can report any mischievous behaviour from either legal of natural persons. Municipal Environmental Inspectors will react to each case submitted by the citizens who must complete the form and upload photos from the scene more
 
 
Raporte/Пријави/Reports
386
 
 
e-report ©2015 tetova.gov.mk - Komuna e Tetovës | Општина Тетово | Tetova Municipality - Tel: 0800 55 043