Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Општина
 Градоначалник на општината
 
Градоначалник на општината
Совет на Општина
Администрација на Општината
Претпријатија и едници
 
Надлежности на градоначалникотГрадоначалник

 • Ја претставува и презентира општината;
 • Ја контролира законитоста на одредбите на советот;
 • Ги објавува одредбите на советот во службениот гласник на општината;
 • Обезбедува спроведување на одлуките на советот;
 • Обезбедува вршење на работи кои со Закон и се делегирани на општината;
 • Иницира и предлага донесување на одредби во надлежност на советот;
 • Предлага годишен буџет на општината и завршна сметка на буџетот на општината;
 • Го реализира буџетот на општината;
 • Избира директори на јавни претпријатија оснивани од општината врз основа на јавен оглас;
 • Редовно го известува советот за вршење на сопствените надлежности во согласност со Статутот;
 • Одлучува за административни работи, за правата, обврските и интересите на физички и правни лица во согласност со Законот;
 • Донесува правилник за систематизација на работните места во општинската администрација;
 • Раководи со општинската администрација;
 • Одлучува за вработување, за правата, обврските и одговорностите на вработените во општинскатаа администрација , доколку поинаку не е одредено со Закон;
 • Обезбедува праведно и законско користење, оддржување и заштита на општинскиот имот во согласност со Законот и Статутот како и
 • Врши други работи одредени со Закон и Статут.       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014