Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Komuna
 Kryetari i Komunës
 
Kryetari i Komunës
Këshilli i Komunës
Administrata e Komunës
Ndërmarrjet dhe njësitë
 
Kompetencat e KryetaritKryetari:
 • I përfaqëson dhe prezanton komunën;
 • I kontrollon ligjshmërinë e dispozitave të këshillit;
 • I shpall dispozitat e këshillit në gazetën zyrtare të komunës;
 • I siguron zbatimin e vendimeve të këshillit;
 • I siguron kryerjen e punëve të cilat me ligj i janë deleguar komunës;
 • Inicon dhe propozon sjelljen e dispozitave nga kompetencat e këshillit;
 • I propozon buxhetin vjetor të komunës dhe llogarinë vjetore të buxhetit të komunës;
 • I realizon buxhetin e komunës;
 • Zgjedh drejtorë të veprimtarive publike që i ka themeluar komuna, në bazë të konkursit publik;
 • Rregullisht e njofton këshillin për kryerjen e kompetencave të veta në përputhje me statutin;
 • Vendos në punë administrave për të drejtat, obligimet dhe intereset e personave juridik dhe fizik, në përputhje me ligjin;
 • Sjell rregullore për sistematizimin e vendeve të punës të administratës komunale;
 • Udhëheq me administratën komunale;
 • Vendos për punësimin, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësistë e të punësuarve në administratën e komunës, nëse ndryshe nuk është e përcaktuar me ligj;
 • Siguron shfrytëzim të drejtë dhe ligjor, mirëmbajtje dhe mbrojtje të pronës së komunës, në përputhje me ligjin dhe statutin; dhe
 • Kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe me statut.       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014