Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

Dokumente
Dokumente
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
 
Regjistri për normat dhe aktet tjera-Fletoren zyrtare të Komunës së Tetovës-2023
Regjistri kronologjik i normave dhe akteve të tjera të shpallura në "Fletoren Zyrtare të Komunës së Tetovës" në vitin 2023:
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2024
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM, nr. 05/02) dhe nenit 28 paragrafi 1 të Ligjit për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 dhe 209/18 dhe ,,Gazeta Zyrtare e RMV,, nr.244/19, 53/21, 77/21, 150/21 dhe 173/22), Këshilli i Komunës së Tetovës në mbledhjen e mbajtur më 28.12.2023 miratoi:
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2023
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM, nr. 05/02) dhe nenit 29 paragrafi 1 të Ligjit për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM", nr. 61/04. 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 dhe 209/18 dhe Gazeta Zyrtare e - RMV., nr.244/19, 53/21. 77/21. 150/21 dhe 173/22), Këshilli i Komunës së Tetovës në mbledhjen e ambajtur më .2022 miratoi
 
Kontratat e Prokurimeve Publike
Kontratat e Prokurimeve Publike
 
Plani Vjetor i Prokurimit Publik
Plani Vjetor i Prokurimit Publik
 
Buxheti 2022
BILANCI I SHPENZIMEVE NË NIVELIN E ZERIT
 
Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturinat e ngurta komunale jo të rrezikshme, Rusino
Informata për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin: “Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturinat e ngurta komunale jo të rrezikshme, Rusino” në komunën e Gostivarit.
 
Buxheti
BILANSI I SHPENZIMEVE NE NIVELIN E ZERIT
 
Buxheti
BILANSI I TE HYRAVE NE NIVELIN E ZERIT
 
BUXHETI
Faqja e parë e buxhetit të komunës së Tetovës për vitin 2020
 
Raport vlerësimi për rehabilitimin e rrugës Tetovë - Kodra e Diellit (Anglisht)
Raporti për vlerësim ambiental dhe shoqëror për rehabilitimin e rrugës regjionale R-1209 Tetovë - Kodra e Diellit (Anglisht)
 
STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË KOMUNËN E TETOVËS
STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË KOMUNËN E TETOVËS
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2019
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2019
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2018
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2018, Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve.
 
Buxheti i Komunës së Tetovës 2016
 
Llogaria përfundimtare e buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2016
 
Llogaria përfundimtare e buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2015
 
Buxheti i Komunës së Tetovës 2017
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM, nr. 5/2002) dhe nenit 28 paragrafi 1 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale
 
Statuti i Komunës
 
Strategjia e zhvillimit lokal
 
Ligji per zonat zhvillimit teknologjik industrial
 
Mjedisi jetësor dhe planifikimi hapësinor
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014